Mevzuat

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları – 2019


2019 yılında 4857 sayılı iş kanununa göre uygulanacak idari para cezalarının listesi yayımlanmıştır.

2018 yılına göre %23,73 yeniden değerlendirme oranı ile yayımlanan idari para cezaları kanunlara aykırı çalışan işletmelerin canlarını ciddi oranda acıtacak gibi duruyor.

Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş-Kur Müdürlüklerince verilmektedir. Yapılan denetlemelerde kanunda öngörülen aksaklıkların yazılı bildirilmesi esastır.

Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır.

Kabahatler Kanununa göre değerlendirilir.

Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun ¾ ‘ü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.

Kabahatler Kanunu çerçevesinde hukuki boyutu değerlendirilir.

Sıra No.Kanun MaddesiCeza MaddesiFiil
1398İşyerini muvazaalı olarak bildirmek
2599/1-aİşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak
3799/1-bMadde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak
47/2 (f) bendi99/27. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak
5899/1-cİş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek
61499/1-cÇağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak
72899/1-dİşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak
829100Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)
930101Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak
1032102/aÜcret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek
1132102/aÜcret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek
1237102/bÜcret hesap pusulası düzenlememek
1338102/bYasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek
1439102/aAsgari ücreti ödememek veya eksik ödemek
1541102/cFazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.
1652102/bYüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek
1756103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,
1857103İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek
1959103Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek
2060103Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak
2163104Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak
2264104Telafi çalışması usullerine uymamak
2368104Ara dinlenmesini uygulamamak
2469104İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek
2571104Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak
2672104Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak
2773104Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek
2874104Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek
2975104İşçi Özlük dosyasını düzenlememek
3076104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek
3192/2107/1-aÇağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.
3296/1107/1-bİfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak
33107/2 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.
Kaynak:  https://www.ailevecalisma.gov.tr/para-cezalari/idari-para-cezalari/
Bizi desteklemek istermisiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir