Mevzuat

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yönetmeliğin amacını; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile 02.03.2019 tarihli 30702 sayılı resmi gazetede ilgili yönetmeliği yayımlayarak yürürlüğe girmesi sağlandı.

YÖNETMELİK KİMLERİ KAPSIYOR

Yönetmelik; yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle, yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali yeterliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterliği aranmayacak. Ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilmesi sağlanacaktır..

Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veya bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşâ edilmesi; her müteahhidin yetki belgesi numarası alması esas olarak belirlenmiştir. Numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması zorunluluğu ortaya konulmuş ve yapı müteahitlerinin takibi hedeflenmiştir.

Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilme hakkı tanınmıştır. Bu durumlardaki yapılar için ayrıca yapı müteahhidi aranmayacak. Sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici yetki belgesi numarası verilecektir. Böylece ufak çaplı yapılarda müteahit numarası bulunmadan da imar gerçekleştirilebilecektir.

YETKİ BELGESİ OLMAYAN USTA ÇALIŞTIRILAMAYACAK

Yapı sahibinin aynı zamanda yapı müteahhitliğini üstlendiği durumlarda sözleşme şartı aranmayacak. Yapı müteahhidi; yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte ilgili mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek, neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek mecburiyeti getirilerek denetimlerinin bağımsız kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamında yer alan işler için, yapı müteahhidi, ilgili fenni mesullerin denetimi olmaksızın inşaat ve tesisatlarına ilişkin yapım işlerini sürdüremez, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramaz ibaresine yer verilmiştir.

EKONOMİK VE MALİ YETERLİK ŞARTLARI

Yönetmeliğe göre, ekonomik ve mali yeterliğin sağlanması kapsamında bilanço, banka referans mektubu ve iş hacmini gösteren belgeler sunulmasıı gerekiyor. Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilançoya göre; cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50, öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10, Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ten küçük olması gerekiyor.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilecek. Belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacak. Başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olanlardan, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilecek.

Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilecekler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacak.

İlgili yönetmeliği daha detaylı incelemek için altta yer alan bağlantıları kullanabilirsiniz.

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190302-3.htm

Bizi desteklemek istermisiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir